Sektionsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2018/2019

För att öka transparens har jag antecknat lite sammanfattningar i anslutning till varje protokoll så att du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på sektionen utan att behöva granska alla långa protokoll. Men om du hittar något intressant är det bara att gräva djupare.

Kontakta sekreterare@se om något är oklart! Du hittar även mer info på huvudsidan för styrelsemötesprotokoll.

Protokoll med sammanfattningar

Styrelsemöte 29 - 2019-02-20 (12:01-12:58)

 • Styrdokumenten fastställs enligt sektionsmötets vilja för att skickas till KS.
 • Diskussion om medlemsregister från kåren förs.
 • Det rapporteras från ett infomöte kåren hållt gällande kommittérummen.
 • Motioner om Datas Vargbröder och Nollbrickstillverkning bemöts.
 • Kommande riktlinjer för alkohol påminns om.
 • Två äskningar diskuteras.

Styrelsemöte 28 - 2019-02-13 (12:00-13:09)

 • Det rapporteras från Gasqueråd om kommande rökförbud,
 • och KU om dispositionsavtal och att Cubsec kommer ha hårdare koll på fest.
 • Basen paxas 14/2, 16/2, 17/2, 18/2, 1/3, 8/3, 29/3 och 27/4.
 • Avsägelse och inval till DMNollK hanteras.
 • Propositioner om firmatecknare och revisorer beslutas lyftas på sektionsmötet.
 • Kallelse till konferensen DForum bemöts.
 • Det rapportering om arbete för tillåtande av dubbla sektionsmedlemmskap.
 • Ställningstagande i en diskussion DAG för med Opera tas.
 • Hantering av en incident diskuteras.

Styrelsemöte 27 - 2019-01-23 Δ (12:05-13:04)

Styrelsemöte 26 - 2019-01-23 (12:01-12:56)

 • En rapportering från KU där det informerats om kårens planer på förhållningssätt till alkohol.
 • Basen paxas 15/2, 6/4 och 5/2.
 • En äskning om ett spelskåp nekas.
 • Klagomål om höga ljudvolymer bemöts.

Styrelsemöte 25 - 2019-01-23 (12:01-13:05)

 • Basen paxas 1/2, 11/5 och 28/1.
 • Matlagning till sektionsmötet delegeras.
 • Diskussion om att planera och genomföra en kandidatmiddag förs.
 • Nytt nyckelkontrakt godtas.

Styrelsemöte 24 - 2019-01-16 Δ (12:07-12:46)

Styrelsemöte 23 - 2019-01-09 Δ (12:03-13:03)

Styrelsemöte 22 - 2018-12-19 Δ (12:08-13:08)

Styrelsemöte 21 - 2018-12-12 Δ (12:01-13:06)

Styrelsemöte 20 - 2018-12-05 Δ (12:01-13:05)

Styrelsemöte 19 - 2018-11-28 Δ (12:05-12:59)

Styrelsemöte 18 - 2018-11-14 Δ ("typ" 12:07-13:13)

Styrelsemöte 17 - 2018-11-07 (12:04-12:48)

 • DRUSTS undersökning av införande av elektroniska lås avslutas och läggs till överlämningen.
 • Det rapportesras från dataskyddsgruppsmöte där incidenter under mottagningen utvärderats.
 • Ställningstagande till röda kort på olika arrangemang tas.
 • Förslag om att konstruera policy för arbetsmarknadsrelaterad PR från PL.
 • En arbetsgrupp för undersökande av utvecklingspotential i sektionens styrdokument bildas.
 • Två mycket fina Hacke-statyer har donerats till sektionen av Lucas Nilsson.

Styrelsemöte 16 - 2018-10-24 (12:10-13:14)

 • DRUST informerar att de varit i kontakt med DLude om ett nytt spelskåp.
 • Basen paxas 3/11
 • En äskning för studentröstspriser bifalles
 • Toarenoveringsgruppen avrapporterar att de undersökt vilka förslag som kan ges Akademiska Hus.
 • Veckor för afterschool fördelas.
 • Potentiell dataläcka rapporteras hanterad.
 • Datum för valberedning diskuteras.

Styrelsemöte 15 - 2018-10-17 (12:04-13:27)

 • Nominering av Barspegel protokollförs.
 • Beteckningen firmatecknare inom kommittéer diskuteras.
 • Rapport från KU där Chalmers säkerhetssamanordnare informerat att Qubsec kommer finnas på campus även på dagtid och att alla arrangörer bör veta återsamlingsplatser.
 • Massor med röda kort tilldelas på begäran av DRUST för nollstäd som inte utförts.
 • Basen paxas den 22/10, 6/11 och 17/11.
 • En äskning på köp av skärm till spelkvällar samt en drönare bifalles.
 • Hur styrelsen ser på att låna ut sektionens kök till utomstående.

Styrelsemöte 14 - 2018-10-10 (13:32-14:37)

 • Pubrenoveringsgruppen uppdaterar styrelsen om ändringar sedan förgående avrapportering och besvarar frågor. Främsta ändringen är att byta sofforna till mer lättflyttade alternativ. De delger även att golvet kan komma att bytas och att en offert på att dra vatten till pubben är begärd.
 • En äskning för kanelbullar till kanelbullens dag bifölls.
 • Basen paxas 10/10, 16/10 och 20/10.
 • Diskussion förs om att DAG borde ha inval på mötet i LP3.
 • Styrelsen beslutar att ta färre beslut per capsulam.

Styrelsemöte 13 - 2018-10-03 (13:23-14:43)

 • Styrelsen ställer sig bakom ett par propositioner inför sektionsmötet per capsulam.
 • Från möten rapporteras att:
 • sektionens utbildningar får mycket positiv kritik och den enda kurs som inte får det arbetas på att finna en ny examinator,
 • SAMO upplysts att studenter är försäkrade men också att oförmånliga regler kring A-kassa och sjukskrivning gäller för studenter, och
 • utvärderingar av mottagningen och kårens nya förhållning till importerad alkohol.
 • Styrelsen utvärderar mötet med PL (programledningen) där huvudsakliga punkterna var:
 • planer på ett rekryteringsevent Camp Vera som kommer ha mer betydelse för sektionen till våren, samt
 • att golvbyte under pubrenovering inte ska betalas av sektionen.
 • Äskning för reparation av arkaden i Basen bifalles.
 • Styrelsen bemöter motioner inför sektionsmötet.
 • Styrelsen bemöter klagomål från Akademiska hus om skräp i vindtunneln.
 • Arbetsgruppen DForum avrapporterar att intresset från andra sektioner finns och att de kommer gå vidare med planering.
 • Delta meddelar om reparationen av ölkylen.
 • Hantering av den förlorade soprummsnyckeln.
 • Klargörande om ansvar vid basenpax görs.

Styrelsemöte 12 - 2018-09-26 (12:04-13:41)

 • DRUST avrapporterar om införandet av tvåspråkiga köksinstruktioner.
 • DNS rapporterar från möte med PL där potentiell arvodering av nämndens medlemmar eller kursrepresentanter diskuterats.
 • Rapport från FuM som fastställt budget och verksamhetsplan för året samt nya åsiktsprogram.
 • Arbetsgruppen DForum avrapporterar och får fortsatt mandat att planera ett nationellt sammarbete.
 • En workshop för att bearbeta VP (verksamhetsplan) och propositioner beslutas.
 • Föreslagen budget fastställs.
 • Bildandet av en arbetsgrupp för att badrumsrenovering bildas.
 • Avrapportering från arbestgruppen jämställD vilket resulterat i en proposition om bildandet av en kommitté sker.
 • Pubrenoveringsgruppens statusrapport bemöts.
 • Äskning från SAMO för en lunchföreläsning från Akademihälsan bifalles.
 • Styrelsen utvärderar kort första periodbokslutet.
 • Initial reaktion på DRUSTS förslag att införa deposition på basenpax ges.
 • Förslag till att begära städpersonal till basen lyfts.
 • Förslag till att hantera Deltastrasiga ölkyl bedöms.

Styrelsemöte 11 - 2018-09-19 (12:05-13:02)

 • En äskning om fritös till DKock bifölls Per Capsulam
 • SAMO rapporterar från SU-möte där inklusivitet för sektionsverksamhet diskuterats och resulterat i att hon vill göra en undersökning som styrelsen ställer sig bakom
 • Rapportarbetsgrupen avrpporterar sitt arbete med resutlatet:
 • att nya rutiner för rapportering till sektionsmötet och inskickande av motioner antas, samt
 • att arbetsgruppen får fortsatt mandat.
 • Grupperingar inom sektionen får sin budget godkänd med eventuell justering.
 • Skapande av mottagningsutvärdering delegeras.

Styrelsemöte 10 - 2018-09-12 (12:03-12:40)

 • Uppföljning av påföljder för tidigare behandlad incident.
 • Uppdatering om möjligheten att införskaffa elektroniska lås
 • DKocks skåp
 • Rapport från MOS där det kunnat konstaterats att DNollKs tillgång till Bibblan är mycket fördelaktig.
 • Styrelsen informeras att definitivanmälan för DatE-IT skickats företag.
 • Behandlande av ett par incidenter.

Styrelsemöte 9 - 2018-09-05 (12:03-13:17)

 • En incident hanteras.
 • Det avrapporteras att intresseanmälan för DTek-merch är klar.
 • DAG informerar att priserna på DatE-IT höjts.
 • Förvaringsutrymme för DKock diskuteras.

Styrelsemöte 8 - 2018-08-30 (12:06-13:15)

 • Mandat för beslut om och införskaffande av sektionsmötesmat hänskjuts.
 • DNS rapporterar från ett möte med snIT om planer för sammarr med git-utbildning.
 • Ställningstagande till motioner.
 • Diskussion om ändringar i sektionskontraktet.
 • Det informeras att Chalmers säkerhetssammanordnare vill att spontanfester anmäls.

Styrelsemöte 7 - 2018-08-22 (18:12-19:05)

 • Datum för AS i LP1 fördelas.
 • Rapport från MOS om att det måste vara tyst på kvällarna då många anmälningar inkommit nyligen.
 • Förslag av mat till sektionsmötet delegeras.

Styrelsemöte 6 - 2018-08-17 (17:20-20:01)

 • Uppdatering om DTek-merch där.
 • Styrelsen informeras att Stallman godkänt hedersmedlemsskapet.
 • SAMO rapporterar från SU-möte där kårens präst presenterat sig som även samtalsterapeut till studenternas tjänst.
 • Sektionens kårledningskontakt pressenterar sig.
 • Ärenden från sommaren sammanställs och bemöts:
 • inkomna klagomål på hög ljudnivå på Rännvägen under sommaren,
 • kårens deltagande i EuroPride,
 • öppna positioner i kårens valberedning,
 • ärende från DataTjej och
 • dHacks rapport om IT-haveri.
 • Föreslagna DatE-IT kontraktet diskuteras och korrektur begärs.
 • En äskning om Apple-developer licens för sektionen avslås.
 • En äskning för att bygga arkadspel i Basen bifalles.
 • Det bekräftas att sektionen har fått serveringstillstånd för 2018.
 • En arbetsgrupp, DForum, för att utarbeta ett förslag på nationellt samarbete fastställs.

Styrelsemöte 5 - 2018-05-31 (11:59:59-13:13)

 • Rapportering från Gasqueråd där arbete mot sexuella trakasserier medgets.
 • Nyckelsituationen behandlas
 • Användandet av Bonsai Campus diskuteras och rekomenderas av styrelsen.
 • Missköt spontanfest i Basen och användnig av köket diskuteras vilket resulterar i:
 • att DRUST åläggs skapa en policy för användning av Basen under sommaren.
 • Styrelsens teambuildningresultat behandlas.

Styrelsemöte 4 - 2018-05-23 (12:06-01:40 PM)

 • På sektionsmötets begäran har en lista med DTek-merch sammanställts.
 • Förslag från revisorerna behandlas vilket leder till att:
 • sektionens ekonomi blir föremål för periodbokslut, samt att
 • alla grupperingar under sektionen som budgeteras pengar måste ha en budget och verksamhetsplan.
 • deltagarlistor ska föras vid slutna arrangemang.
 • DLude tillåts köpa representationsklädsel.

Styrelsemöte 3 - 2018-05-16 (12:05-13:05)

 • Fixa teambuilding till Styrelsen delegeras
 • DNollK rapporterar från MOS om ändringar inför mottagningen.
 • Ett rött kort upphävs och aktiveringstiden på ett annat utökas.
 • Presidiet rapporterar från möte med Talhenspresidiet vilket resulterar i att:
 • en arbetsgrupp för rapportering till sektionsmötet bildas.
 • Arbetsgruppen JämställD bildas.
 • Ny programansvarig på MPSCN diskuteras.
 • Datum till pressentationsaktivitet under mastermottagningen föreslås.
 • DatE-IT meddelas ha ändrat prissättning.
 • Alla bokförande kassörer ges tillträde till styretrummet.
 • Flippersituationen meddelas vara löst.

Styrelsemöte 2 - 2018-05-09 (12:05-13:01)

 • Profilkläder till styrelsen beslutas.
 • SAMO rapporterar från SU möte där bl.a. jämställdhetsgrupper diskuterats.
 • Ordf. rapporterar från KL-utskott där högskolans rapport om Lindholmsexpansioner diskuterats.
 • Två röda kort tilldelas.
 • Basen paxas den 2/6.
 • Fyllnadsval till DMNollK.
 • Beslut från sektionsmötet hanteras.
 • En äskning från dHack bifalles.
 • Uppdatering om flippersituationen.
 • Det förmedlas att ett äskningsformulär är skapat.

Styrelsemöte 1 - 2018-05-02 (12:21-13:03)

 • Inval till DLat.
 • DNollK rapporterar från MOS om ändringar inför mottagningen; Insamlingen blir Tivolit.
 • Två röda kort tilldelas.
 • Basen paxas den 11/5.
 • Handlingar till kommande sektionsmöte diskuteras.
 • Information om GDPR och verksamhetsplaner påminns kommitteér.

Konstituerande Styrelsemöte - 2018-05-02 (12:09-12:19)

 • Styrelsen konstituerades
 • Representanter valdes till diverse utskott