Patrik Jansson är sedan den 1 maj 2013 sektionens inspektor. Inspektorn har bland annat rätt att utlysa sektionsmöte, och har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på sektionsmötena.

Nedan följer utdrag ur våra stadgar på vad posten innebär.

16. Ändrings− och tolkningsfrågor
...
16:3:1 Tolkningstvist
Uppstår tolkningstvist om dessa stadgars tolkning, tolkas stadgan av inspektor för
avgörande. Om sådan ej finns avgörs frågan av Chalmers studentkårs inspektor.

17. Inspektor
17:1 Allmänt
Inspektor skall ägna uppmärksamhet åt och stödja teknologsektionens verksamhet.
Inspektor skall därvid hållas underrättad om teknologsektionens verksamhet. Inspektor
har rätt att ta del av teknologsektionens protokoll och övriga handlingar.

17:2 Val
Inspektor väljs av sektionsmötet för en tid av två kalenderår.

Kategorier: SektionenÖvrigt